ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 1.000 0.243 0.243 0.500 1.136 1.200 4.322+0.216
4.538
64
กาญจนบุรี 0.988 0.247 0.247 0.488 1.103 1.344 4.417+0.221
4.638
56
กาฬสินธุ์ 0.988 0.250 0.250 0.494 1.356 1.414 4.752+0.238
4.990
34
กำแพงเพชร 0.986 0.250 0.246 0.493 1.214 1.310 4.499+0.225
4.724
49
ขอนแก่น 0.964 0.243 0.243 0.482 1.085 1.230 4.247+0.212
4.459
28
จันทบุรี 0.981 0.240 0.240 0.490 1.072 1.156 4.179+0.209
4.388
13
ฉะเชิงเทรา 0.787 0.221 0.228 0.369 0.867 0.919 3.391 15
ชลบุรี 0.931 0.237 0.233 0.436 0.762 0.970 3.569+0.178
3.747
11
ชัยนาท 0.967 0.250 0.250 0.492 1.204 1.230 4.393+0.220
4.613
9
ชัยภูมิ 0.866 0.231 0.224 0.445 1.134 1.170 4.070+0.204
4.274
25