ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 0.986 0.246 0.243 0.500 1.155 1.302 4.432+0.222
4.654
64
กาญจนบุรี 0.965 0.250 0.250 0.483 1.138 1.251 4.337+0.217
4.554
56
กาฬสินธุ์ 0.988 0.250 0.250 0.494 1.313 1.392 4.687+0.234
4.921
34
กำแพงเพชร 0.986 0.250 0.250 0.493 1.277 1.383 4.639+0.232
4.871
49
ขอนแก่น 0.993 0.250 0.250 0.493 1.122 1.325 4.433+0.222
4.655
28
จันทบุรี 1.000 0.246 0.246 0.492 1.126 1.281 4.391+0.220
4.611
13
ฉะเชิงเทรา 0.984 0.242 0.233 0.484 1.002 1.072 4.017+0.201
4.218
15
ชลบุรี 0.990 0.199 0.184 0.437 0.652 0.820 3.282 11
ชัยนาท 0.984 0.246 0.242 0.500 1.086 1.181 4.239+0.212
4.451
9
ชัยภูมิ 0.963 0.247 0.250 0.470 1.186 1.193 4.309+0.215
4.524
25