ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [76 จังหวัด] หน้าที่ 
จังหวัด    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่ 0.986 0.246 0.246 0.493 1.097 1.231 4.299+0.215
4.514
64
กาญจนบุรี 1.000 0.247 0.241 0.494 1.171 1.250 4.403+0.220
4.623
56
กาฬสินธุ์ 0.988 0.250 0.250 0.494 1.284 1.397 4.663+0.233
4.896
34
กำแพงเพชร 0.986 0.246 0.246 0.493 1.346 1.412 4.729+0.236
4.965
49
ขอนแก่น 0.993 0.248 0.248 0.461 1.220 1.193 4.363+0.218
4.581
28
จันทบุรี 0.839 0.250 0.250 0.492 0.921 0.993 3.745+0.187
3.932
13
ฉะเชิงเทรา 0.967 0.197 0.189 0.369 0.775 0.916 3.413 15
ชลบุรี 0.990 0.208 0.203 0.438 0.749 0.876 3.464 11
ชัยนาท 1.000 0.250 0.250 0.500 1.166 1.264 4.430+0.222
4.652
9
ชัยภูมิ 0.915 0.231 0.228 0.457 1.095 1.211 4.137+0.207
4.344
25