องค์การมหาชน
  [องค์การมหาชน 40 หน่วยงาน] หน้าที่ 
   กรม    การติดตาม
(คะแนน)
   ความครบถ้วนของ
ข้อมูล (คะแนน)
ข้อมูลพื้นฐาน
(คะแนน)
   การใช้พลังงาน
(คะแนน)
ผลประเมิน ( คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000 29798
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 0.000 0.250 0.000 0.500 0.000 0.000 0.750 74
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000 194
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000 210
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000 211
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 1.000 0.250 0.250 0.500 0.000 1.500 3.500 201
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000 81
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000 140
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 1.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 1.500 149
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), สทอภ. 1.000 0.250 0.250 0.500 1.500 1.500 5.000 203