เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,738.636,620.776,719.963,756.203,401.402,818.8044.26 %48.63 %58.05 %
ตุลาคม6,688.896,664.036,589.433,605.601,680.802,831.4046.10 %74.78 %57.03 %
พฤศจิกายน6,589.436,546.386,595.973,303.604,107.002,436.6049.87 %37.26 %63.06 %
ธันวาคม6,539.706,440.246,365.643,127.002,179,080.002,010.8052.18 %-33,735.38 %68.41 %
มกราคม6,489.976,614.306,340.773,256.604,148.401,941.4049.82 %37.28 %69.38 %
กุมภาพันธ์6,688.896,651.836,577.653,143.402,798.402,517.4053.01 %57.93 %61.73 %
มีนาคม6,519.537,111.616,937.553,705.603,249.602,326.0043.16 %54.31 %66.47 %
เมษายน6,865.096,843.943,929.202,982.603,140.6042.77 %54.11 %
พฤษภาคม6,542.576,937.553,774.202,848.002,442.4042.31 %64.79 %
มิถุนายน6,473.466,992.723,205.202,588.802,611.0050.49 %62.66 %
กรกฎาคม6,987.286,887.823,865.202,705.802,700.6044.68 %60.79 %
สิงหาคม6,763.496,788.363,634.602,566.202,888.6046.26 %57.45 %
รวม 6 เดือน39,735.5139,537.5539,189.4220,192.402,195,216.0014,556.4049.18 %-5,452.23 %62.86 %
รวม 12 เดือน79,886.9380,577.3642,306.402,212,157.0030,665.6047.04 %61.94 %