เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน126,555.46123,253.0161,791.3579,971.7951.17 %35.12 %
ตุลาคม130,518.24115,576.3569,136.0159,869.2773,276.9047.03 %36.60 %
พฤศจิกายน130,823.32116,855.7984,475.3577,147.9961,522.2235.43 %47.35 %
ธันวาคม113,172.01107,046.7365,256.6756,131.9965,988.7642.34 %38.36 %
มกราคม106,633.59113,443.95101,502.4859,990.4466,805.0638,217.0043.74 %41.11 %62.35 %
กุมภาพันธ์111,826.58117,282.28111,311.5463,613.4968,468.9764,283.8043.11 %41.62 %42.25 %
มีนาคม96,017.51129,223.74127,517.8249,731.5552,991.4649,731.5548.21 %58.99 %61.00 %
เมษายน132,086.28132,635.59124,105.9743,871.9731,087.5944,733.9666.79 %76.56 %63.96 %
พฤษภาคม150,915.36134,341.52131,782.6357,779.0046,847.2261,453.1861.71 %65.13 %53.37 %
มิถุนายน128,625.36128,370.78126,664.8697,051.0046,616.3169,449.4924.55 %63.69 %45.17 %
กรกฎาคม118,655.10127,517.82123,253.0190,112.4782,608.5048,464.7524.06 %35.22 %60.68 %
สิงหาคม113,157.86121,973.57124,105.9777,084.5386,257.6657,836.5331.88 %29.28 %53.40 %
รวม 6 เดือน719,529.20675,545.90404,263.31383,260.4743.82 %43.27 %
รวม 12 เดือน1,458,986.671,432,976.16819,893.83714,929.9343.80 %50.11 %