เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน17,810.1917,450.0834,645.7020,860.0018,546.0022,348.00-17.12 %-6.28 %35.50 %
ตุลาคม17,732.0517,565.2834,611.3014,361.0013,348.0017,461.0019.01 %24.01 %49.55 %
พฤศจิกายน17,415.8717,254.0134,741.9120,469.0018,898.001,709.00-17.53 %-9.53 %95.08 %
ธันวาคม17,023.8816,734.5433,435.8217,961.0016,983.0031,104.00-5.50 %-1.48 %6.97 %
มกราคม17,909.9516,852.5733,305.2116,963.0017,113.0014,303.005.29 %-1.55 %57.05 %
กุมภาพันธ์16,452.6216,992.6034,741.9117,928.0018,335.0018,715.00-8.97 %-7.90 %46.13 %
มีนาคม17,502.5617,925.9931,946.2216,324.0017,835.0024,002.006.73 %0.51 %24.87 %
เมษายน17,913.7516,928.2530,996.7013,326.0015,124.0017,586.0025.61 %10.66 %43.26 %
พฤษภาคม18,340.5116,928.2531,946.2215,226.0012,030.0010,220.0016.98 %28.94 %68.01 %
มิถุนายน18,103.2416,498.2331,454.11121,163.0014,013.0012,607.00-569.29 %15.06 %59.92 %
กรกฎาคม18,146.7818,043.4431,504.6220,113.0014,710.0014,758.00-10.84 %18.47 %53.16 %
สิงหาคม17,565.5618,175.1531,049.6820,149.0021,290.0014,219.00-14.71 %-17.14 %54.21 %
รวม 6 เดือน104,344.56102,849.08205,481.85108,542.00103,223.00105,640.00-4.02 %-0.36 %48.59 %
รวม 12 เดือน211,916.96207,348.39394,379.40314,843.00198,225.00199,032.00-48.57 %4.40 %49.53 %