เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,491.977,267.446,905.235,230.004,825.005,162.004.77 %33.61 %25.25 %
ตุลาคม5,370.377,294.666,752.354,996.004,730.004,326.006.97 %35.16 %35.93 %
พฤศจิกายน5,390.645,809.036,777.834,750.004,622.004,541.0011.88 %20.43 %33.00 %
ธันวาคม5,187.985,699.016,523.024,649.003,794.004,055.0010.39 %33.43 %37.84 %
มกราคม5,167.725,853.036,497.544,697.003,801.004,623.009.11 %35.06 %28.85 %
กุมภาพันธ์5,390.645,919.056,777.834,537.003,814.003,969.0015.84 %35.56 %41.44 %
มีนาคม5,654.096,293.117,109.085,239.005,307.003,923.007.34 %15.67 %44.82 %
เมษายน5,593.297,975.137,032.635,395.004,899.004,792.003.55 %38.57 %31.86 %
พฤษภาคม5,654.097,975.137,109.085,590.005,112.005,347.001.13 %35.90 %24.79 %
มิถุนายน5,714.897,512.417,185.524,903.004,908.004,792.0014.21 %34.67 %33.31 %
กรกฎาคม5,613.567,457.987,058.115,248.004,717.003,923.006.51 %36.75 %44.42 %
สิงหาคม5,532.507,512.416,956.195,075.004,552.003,923.008.27 %39.41 %43.60 %
รวม 6 เดือน31,999.3237,842.2240,233.8028,859.0025,586.0026,676.009.81 %32.39 %33.70 %
รวม 12 เดือน65,761.7482,568.3982,684.4160,309.0055,081.0053,376.008.29 %33.29 %35.45 %