เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,827.291,800.321,827.29646.00688.001.0064.65 %61.78 %99.95 %
ตุลาคม1,813.811,807.061,786.84618.00621.00819.0065.93 %65.63 %54.16 %
พฤศจิกายน1,786.841,780.091,793.58602.00602.00753.0066.31 %66.18 %58.02 %
ธันวาคม1,773.351,746.381,726.15586.00598.00581.0066.96 %65.76 %66.34 %
มกราคม1,759.871,793.581,719.41521.00775.00605.0270.40 %56.79 %64.81 %
กุมภาพันธ์1,813.811,813.811,793.58580.00769.00766.0068.02 %57.60 %57.29 %
มีนาคม1,908.211,928.431,881.24746.001,093.001,004.0060.91 %43.32 %46.63 %
เมษายน2,009.351,975.631,861.01689.001,094.00999.0065.71 %44.63 %46.32 %
พฤษภาคม1,914.951,975.631,881.24713.001,061.00766.0062.77 %46.30 %59.28 %
มิถุนายน1,894.721,861.011,901.46653.001.00689.0065.54 %99.95 %63.76 %
กรกฎาคม1,894.721,847.525,676.50779.00936.00779.0058.89 %49.34 %86.28 %
สิงหาคม1,834.041,861.015,594.53713.00810.00429.0061.12 %56.48 %92.33 %
รวม 6 เดือน10,774.9710,741.2410,646.853,553.004,053.003,525.0267.03 %62.27 %66.89 %
รวม 12 เดือน22,230.9622,190.4729,442.837,846.009,048.008,191.0264.71 %59.23 %72.18 %