เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,616.773,707.511,936.001.0046.47 %99.97 %
ตุลาคม3,564.983,474.171,963.006,334.0044.94 %-82.32 %
พฤศจิกายน3,592.073,564.921,980.005,044.0044.88 %-41.49 %
ธันวาคม3,384.013,396.395,563.00-63.79 %
มกราคม3,538.993,279.722,249.004,841.0036.45 %-47.60 %
กุมภาพันธ์3,604.123,616.772,396.004,820.0033.52 %-33.27 %
มีนาคม3,837.286,820.00
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน21,300.9421,039.4826,603.00-26.44 %
รวม 12 เดือน