เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,128.75903.623,030.352,677.002,057.001,595.00-137.17 %-127.64 %47.37 %
ตุลาคม1,120.71906.702,962.672,381.002,038.001,595.00-112.45 %-124.77 %46.16 %
พฤศจิกายน1,104.34893.762,974.152,347.002,116.002,169.00-112.53 %-136.75 %27.07 %
ธันวาคม1,095.42877.002,862.902,280.001,905.001,403.00-108.14 %-117.22 %50.99 %
มกราคม1,087.96898.462,850.592,029.001,878.001,214.00-86.50 %-109.02 %57.41 %
กุมภาพันธ์1,120.41908.112,973.852,195.002,087.001,911.00-95.91 %-129.82 %35.74 %
มีนาคม1,164.26966.013,119.191,771.001,500.002,121.00-52.11 %-55.28 %32.00 %
เมษายน1,225.97989.663,085.651,740.001,500.001,595.00-41.93 %-51.57 %48.31 %
พฤษภาคม1,169.01989.663,119.191,924.001,500.001,984.00-64.58 %-51.57 %36.39 %
มิถุนายน1,156.35932.243,152.731,929.001,500.001,998.00-66.82 %-60.90 %36.63 %
กรกฎาคม1,156.35925.483,096.832,133.001,500.002,072.00-84.46 %-62.08 %33.09 %
สิงหาคม1,119.61932.243,052.112,027.001,500.001,998.00-81.05 %-60.90 %34.54 %
รวม 6 เดือน6,657.595,387.6517,654.5113,909.0012,081.009,887.00-108.92 %-124.24 %44.00 %
รวม 12 เดือน13,649.1411,122.9436,280.2125,433.0021,081.0021,655.00-86.33 %-89.53 %40.31 %