เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,110.201,158.4710,190.80-779.68 %
ตุลาคม1,130.311,013.6610,503.30-829.24 %
พฤศจิกายน1,033.771,017.6810,069.00-874.01 %
ธันวาคม941.25905.0510,112.00-974.32 %
มกราคม1,013.66840.6910,305.0010,012.33-916.61 %-1,090.97 %
กุมภาพันธ์1,037.79997.5710,096.0010,000.33-872.84 %-902.47 %
มีนาคม1,182.601,170.5310,401.229,987.33-779.52 %-753.23 %
เมษายน1,166.511,190.6510,412.3310,012.33-792.61 %-740.91 %
พฤษภาคม1,279.141,222.8310,238.8010,012.33-700.44 %-718.78 %
มิถุนายน1,214.781,174.5610,198.8010,012.33-739.56 %-752.43 %
กรกฎาคม1,186.621,154.4410,190.8010,012.33-758.81 %-767.29 %
สิงหาคม1,114.221,166.5110,021.00-759.06 %
รวม 6 เดือน6,266.985,933.12
รวม 12 เดือน13,410.8513,012.64