เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,753.515,623.27
ตุลาคม3,839.842,108.775,976.564,142.004,342.66-55.65 %-105.93 %
พฤศจิกายน3,813.032,124.334,821.164,449.004,487.00-26.44 %-111.22 %
ธันวาคม3,286.531,968.145,137.0631,142.004,891.00-56.31 %-148.51 %
มกราคม3,631.031,881.503,999.383,373.952,892.45-10.14 %-53.73 %
กุมภาพันธ์3,813.202,103.994,677.383,559.142,780.00-22.66 %-32.13 %
มีนาคม2,361.144,902.112,880.50-22.00 %
เมษายน2,298.805,266.005,390.41-134.49 %
พฤษภาคม2,392.316,427.975,340.33-123.23 %
มิถุนายน2,297.496,570.155,350.34-132.88 %
กรกฎาคม2,228.356,218.225,412.36-142.89 %
สิงหาคม2,244.905,595.095,435.66-142.13 %
รวม 6 เดือน22,137.1425,016.38
รวม 12 เดือน54,825.98