เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม5,514.07
พฤศจิกายน4,370.62
ธันวาคม4,167.57
มกราคม4,756.35
กุมภาพันธ์3,851.98
มีนาคม6,082.87
เมษายน6,245.56
พฤษภาคม4,896.32
มิถุนายน4,658.21
กรกฎาคม4,857.36
สิงหาคม4,651.23
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน