เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม7,269.40
พฤศจิกายน7,409.00
ธันวาคม5,798.00
มกราคม5,717.00
กุมภาพันธ์5,520.00
มีนาคม
เมษายน6,461.00
พฤษภาคม8,255.00
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน