เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,577.20
ตุลาคม6,879.68
พฤศจิกายน5,719.24
ธันวาคม6,144.92
มกราคม4,963.60
กุมภาพันธ์5,831.36
มีนาคม6,809.12
เมษายน7,089.84
พฤษภาคม6,760.68
มิถุนายน8,461.56
กรกฎาคม6,639.56
สิงหาคม6,620.36
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน