เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,896.4036,962.003,995.00
ตุลาคม4,766.797,404.004,405.004,370.008.32 %
พฤศจิกายน5,026.996,893.003,994.004,289.0014.68 %
ธันวาคม4,738.962,396.004,052.003,979.0016.04 %
มกราคม4,726.963,338.003,110.003,632.0023.16 %
กุมภาพันธ์4,819.333,309.003,974.004,349.009.76 %
มีนาคม5,506.724,201.004,656.005,330.003.21 %
เมษายน4,211.005,053.006,001.20
พฤษภาคม8,072.004,513.004,899.35
มิถุนายน6,903.005,355.005,868.86
กรกฎาคม7,407.004,951.005,249.41
สิงหาคม7,100.005,218.83
รวม 6 เดือน28,975.4360,302.0023,530.00
รวม 12 เดือน98,196.00