เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพนม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม3,342.54
พฤศจิกายน3,848.32
ธันวาคม3,323.06
มกราคม3,404.283,369.18
กุมภาพันธ์3,429.404,366.38
มีนาคม4,783.36
เมษายน3,844.36
พฤษภาคม3,989.74
มิถุนายน3,663.64
กรกฎาคม3,285.86
สิงหาคม3,562.70
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน