เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม66,847.00
พฤศจิกายน66,847.00
ธันวาคม66,847.00
มกราคม66,847.005,195.73
กุมภาพันธ์66,847.006,152.60
มีนาคม66,847.007,997.33
เมษายน66,847.007,473.08
พฤษภาคม66,847.008,574.39
มิถุนายน66,847.007,530.00
กรกฎาคม66,847.008,302.54
สิงหาคม66,847.007,579.38
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน