เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,316.94100.005,353.9392.41 %
ตุลาคม1,308.366,816.39
พฤศจิกายน1,260.865,959.72
ธันวาคม1,265.816,277.04
มกราคม5,165.38
กุมภาพันธ์5,626.29
มีนาคม6,939.52
เมษายน4,582.736,251.58
พฤษภาคม6,735.926,967.91
มิถุนายน7,088.786,214.77
กรกฎาคม5,330.376,286.61
สิงหาคม5,832.475,192.44
รวม 6 เดือน35,198.75
รวม 12 เดือน73,051.58