เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม5,772.00
พฤศจิกายน5,260.00
ธันวาคม5,487.00
มกราคม5,260.00
กุมภาพันธ์5,772.00
มีนาคม5,487.00
เมษายน5,487.00
พฤษภาคม5,260.00
มิถุนายน5,772.00
กรกฎาคม5,260.00
สิงหาคม5,772.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน