เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางขัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม6,788.16
พฤศจิกายน6,996.72
ธันวาคม5,293.43
มกราคม5,825.13
กุมภาพันธ์6,123.67
มีนาคม6,510.57
เมษายน7,444.12
พฤษภาคม7,012.125,328.20
มิถุนายน5,902.48
กรกฎาคม5,749.45
สิงหาคม6,140.83
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน