เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน314,038.09302,972.72251,920.94348,487.00385,230.00295,942.41-10.97 %-27.15 %-17.47 %
ตุลาคม332,461.16314,810.44251,861.09346,246.56385,230.00289,718.50-4.15 %-22.37 %-15.03 %
พฤศจิกายน301,801.72298,466.34267,678.63314,210.09374,044.00284,968.66-4.11 %-25.32 %-6.46 %
ธันวาคม296,097.00293,215.13252,201.95322,797.31351,375.00293,450.56-9.02 %-19.84 %-16.36 %
มกราคม305,016.19305,530.88155,881.81335,461.56380,507.22227,148.34-9.98 %-24.54 %-45.72 %
กุมภาพันธ์313,620.50317,303.22179,726.69304,987.19375,391.19187,891.232.75 %-18.31 %-4.54 %
มีนาคม349,911.13256,178.05241,803.05347,217.06401,308.63277,323.750.77 %-56.65 %-14.69 %
เมษายน354,466.50140,079.72221,321.61349,220.03257,777.45321,277.781.48 %-84.02 %-45.16 %
พฤษภาคม327,973.31199,729.38223,727.28356,211.09223,257.45220,005.13-8.61 %-11.78 %1.66 %
มิถุนายน310,307.13187,734.34226,132.95334,264.38242,174.70186,992.73-7.72 %-29.00 %17.31 %
กรกฎาคม326,338.94222,050.94222,123.50422,956.44285,394.38358,954.41-29.61 %-28.53 %-61.60 %
สิงหาคม323,141.50223,581.25218,915.94478,189.28279,783.81121,426.98-47.98 %-25.14 %44.53 %
รวม 6 เดือน1,863,034.661,832,298.731,359,271.111,972,189.712,251,777.411,579,119.70-5.86 %-22.89 %-16.17 %
รวม 12 เดือน3,855,173.173,061,652.412,713,295.444,260,247.993,941,473.833,065,100.48-10.51 %-28.74 %-12.97 %