เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน711,310.31713,814.94723,833.383,950.002,481.004,686.0099.44 %99.65 %99.35 %
ตุลาคม740,076.63753,015.00701,261.383,821.002,442.004,017.0099.48 %99.68 %99.43 %
พฤศจิกายน693,778.00683,759.56686,264.194,112.001,995.004,143.0099.41 %99.71 %99.40 %
ธันวาคม690,910.69631,394.00649,507.812,362.003,717.003,819.0099.66 %99.41 %99.41 %
มกราคม675,384.63688,323.00615,867.943,274.004,218.003,303.0099.52 %99.39 %99.46 %
กุมภาพันธ์643,082.13665,925.44610,343.383,779.003,939.003,435.0099.41 %99.41 %99.44 %
มีนาคม758,190.38784,067.19773,716.444,715.004,653.004,446.0099.38 %99.41 %99.43 %
เมษายน803,981.00778,934.88728,842.635,094.004,638.004,224.0099.37 %99.40 %99.42 %
พฤษภาคม817,707.00815,119.31799,593.255,373.005,730.003,435.0099.34 %99.30 %99.57 %
มิถุนายน751,384.13753,888.75743,870.312,582.004,923.001,671.0099.66 %99.35 %99.78 %
กรกฎาคม755,602.69773,716.44747,839.633,439.005,127.001,605.0099.54 %99.34 %99.79 %
สิงหาคม724,550.50740,076.63753,015.004,127.004,671.001,719.0099.43 %99.37 %99.77 %
รวม 6 เดือน4,154,542.394,136,231.943,987,078.0821,298.0018,792.0023,403.0099.49 %99.55 %99.41 %
รวม 12 เดือน8,765,958.098,782,035.148,533,955.3446,628.0048,534.0040,503.0099.47 %99.45 %99.53 %