เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,889.00
ตุลาคม4,826.00
พฤศจิกายน4,706.00
ธันวาคม3,601.00
มกราคม3,993.00
กุมภาพันธ์4,262.00
มีนาคม4,459.00
เมษายน5,385.00
พฤษภาคม5,380.00
มิถุนายน5,743.00
กรกฎาคม5,505.00
สิงหาคม
รวม 6 เดือน26,277.00
รวม 12 เดือน