เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม5,471.40
พฤศจิกายน5,684.73
ธันวาคม7,151.06
มกราคม9,341.00
กุมภาพันธ์11,818.29
มีนาคม10,224.00
เมษายน8,249.00
พฤษภาคม9,300.00
มิถุนายน10,030.00
กรกฎาคม10,204.00
สิงหาคม11,708.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน