เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหอยโข่ง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,760.005,187.00
ตุลาคม4,696.004,884.004,726.00
พฤศจิกายน4,405.004,757.004,002.00
ธันวาคม5,307.004,064.003,848.00
มกราคม4,565.004,476.003,873.00
กุมภาพันธ์4,555.003,917.003,343.00
มีนาคม6,021.004,835.003,858.00
เมษายน5,377.005,466.003,261.00
พฤษภาคม5,275.005,136.003,370.00
มิถุนายน4,882.004,842.003,881.00
กรกฎาคม4,884.004,621.004,634.00
สิงหาคม5,473.004,412.003,986.00
รวม 6 เดือน28,288.0027,285.00
รวม 12 เดือน60,200.0056,597.00