เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม158.40
พฤศจิกายน138.50
ธันวาคม72.40
มกราคม66.70
กุมภาพันธ์61.60
มีนาคม86.70
เมษายน46.96
พฤษภาคม112.65
มิถุนายน144.30
กรกฎาคม125.00
สิงหาคม112.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน