เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม4,856.00
พฤศจิกายน3,874.00
ธันวาคม3,658.00
มกราคม3,176.00
กุมภาพันธ์2,872.00
มีนาคม3,636.00
เมษายน4,517.00
พฤษภาคม5,265.00
มิถุนายน4,930.00
กรกฎาคม5,169.00
สิงหาคม4,909.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน