เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,343.90
ตุลาคม5,006.38
พฤศจิกายน3,922.84
ธันวาคม1,734.92
มกราคม2,103.36
กุมภาพันธ์2,626.30
มีนาคม4,017.61
เมษายน5,013.09
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน19,737.70
รวม 12 เดือน