เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม5,320.96
พฤศจิกายน4,533.78
ธันวาคม5,004.00
มกราคม3,193.88
กุมภาพันธ์3,077.20
มีนาคม4,555.74
เมษายน5,277.48
พฤษภาคม6,446.14
มิถุนายน6,776.58
กรกฎาคม6,369.32
สิงหาคม
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน