เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,376.81
ตุลาคม3,124.50
พฤศจิกายน3,127.50
ธันวาคม2,442.61
มกราคม2,458.19
กุมภาพันธ์2,237.30
มีนาคม
เมษายน3,612.00
พฤษภาคม5,019.00
มิถุนายน4,169.80
กรกฎาคม3,918.60
สิงหาคม3,531.70
รวม 6 เดือน16,766.91
รวม 12 เดือน