เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหลวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม4,109.194,312.85
พฤศจิกายน2,794.633,334.48
ธันวาคม2,550.112,347.52
มกราคม3,637.76
กุมภาพันธ์2,232.02
มีนาคม2,915.81
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน5,774.02
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน