เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาน้อย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,110.00
ตุลาคม3,727.00
พฤศจิกายน3,818.00
ธันวาคม3,636.00
มกราคม4,000.00
กุมภาพันธ์3,963.00
มีนาคม4,327.00
เมษายน4,363.00
พฤษภาคม4,345.00
มิถุนายน4,145.00
กรกฎาคม4,327.00
สิงหาคม4,054.00
รวม 6 เดือน22,254.00
รวม 12 เดือน47,815.00