เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวังผา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,817.817,427.385,193.501.0030.08 %
ตุลาคม8,991.548,329.793,277.474,837.066,705.9263.55 %41.93 %
พฤศจิกายน5,609.076,166.553,850.543,332.973,594.5231.35 %45.95 %
ธันวาคม5,248.555,709.282,373.272,443.933,504.9554.78 %57.19 %
มกราคม5,720.225,707.082,508.943,396.552,650.3856.14 %40.49 %
กุมภาพันธ์6,083.796,628.743,395.452,500.672,742.5844.19 %62.28 %
มีนาคม6,744.777,773.464,612.563,618.105,719.0031.61 %53.46 %
เมษายน6,714.194,572.555,697.144,139.3331.90 %
พฤษภาคม6,801.395,097.145,860.534,073.3025.06 %
มิถุนายน7,238.136,184.865,222.824,961.3814.55 %
กรกฎาคม6,948.614,296.855,312.365,877.0438.16 %
สิงหาคม6,634.964,088.8654.773,252.3738.37 %
รวม 6 เดือน38,470.9839,968.8221,704.6819,199.3545.70 %
รวม 12 เดือน79,553.0347,470.4047,221.77