เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,561.884,698.547,149.39-100.72 %
ตุลาคม3,719.034,195.076,614.598,438.587,515.49-77.86 %-79.15 %
พฤศจิกายน3,236.664,182.385,175.297,126.395,903.45-59.90 %-41.15 %
ธันวาคม3,093.273,628.635,846.535,134.484,905.15-89.01 %-35.18 %
มกราคม2,983.803,499.134,786.854,600.304,604.50-60.43 %-31.59 %
กุมภาพันธ์3,801.794,283.754,881.634,537.16-19.34 %
มีนาคม4,742.396,487.196,964.146,180.07-30.32 %
เมษายน4,226.137,909.858,525.485,238.97-23.97 %
พฤษภาคม4,516.209,060.767,833.877,386.44-63.55 %
มิถุนายน4,717.348,750.549,461.389,995.91-111.90 %
กรกฎาคม4,430.758,625.017,489.35
สิงหาคม4,642.647,344.956,808.10
รวม 6 เดือน24,005.5433,856.40
รวม 12 เดือน51,280.9982,034.70