เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน406,429.09427,479.53112,103.00112,522.00121,573.0072.42 %73.68 %
ตุลาคม432,847.78424,237.16119,147.00122,186.00108,571.0072.47 %71.20 %
พฤศจิกายน437,214.66415,582.50121,701.00100,022.00102,914.0072.16 %75.93 %
ธันวาคม423,509.16411,227.34103,944.0086,708.0096,285.0075.46 %78.91 %
มกราคม410,753.50435,001.44109,434.00119,102.0085,348.0073.36 %72.62 %
กุมภาพันธ์433,972.44402,133.31117,816.00109,668.00100,884.0072.85 %72.73 %
มีนาคม444,476.44452,003.44139,823.00137,903.00144,062.0068.54 %69.49 %
เมษายน465,710.16446,414.53132,795.00142,859.00108,766.0071.49 %68.00 %
พฤษภาคม468,867.09473,918.28139,088.00140,214.00122,742.0070.34 %70.41 %
มิถุนายน452,297.63438,388.06124,659.00135,007.00128,759.0072.44 %69.20 %
กรกฎาคม443,801.19448,255.25117,215.00121,087.00111,630.0073.59 %72.99 %
สิงหาคม437,670.56441,186.81118,774.00124,617.00115,675.0072.86 %71.75 %
รวม 6 เดือน2,544,726.632,515,661.28684,145.00650,208.00615,575.0073.12 %74.15 %
รวม 12 เดือน5,257,549.705,215,827.651,456,499.001,451,895.001,347,209.0072.30 %72.16 %