เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,176.273,359.802.0099.95 %
ตุลาคม4,238.491.0099.98 %
พฤศจิกายน3,863.691.0099.97 %
ธันวาคม3,619.161.0099.97 %
มกราคม3,909.201.0099.97 %
กุมภาพันธ์3,557.80
มีนาคม4,321.61
เมษายน4,346.712.0010.0099.77 %
พฤษภาคม4,853.853.00
มิถุนายน5,371.783.00
กรกฎาคม5,354.333.00
สิงหาคม5,115.783.00
รวม 6 เดือน23,364.61
รวม 12 เดือน52,728.67