เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม2,844.57
กุมภาพันธ์3,277.57
มีนาคม5,637.44
เมษายน1.006,086.03
พฤษภาคม5,787.99
มิถุนายน5,758.01
กรกฎาคม6,027.89
สิงหาคม6,355.62
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน