เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมรัตต์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม4,658.005,097.00
พฤศจิกายน4,406.004,557.00
ธันวาคม3,906.002,667.00
มกราคม3,977.003,576.00
กุมภาพันธ์4,010.003,872.00
มีนาคม4,082.00
เมษายน4,920.00
พฤษภาคม6,184.00
มิถุนายน6,453.00
กรกฎาคม5,425.00
สิงหาคม5,097.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน