เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,395.00358.10
ตุลาคม321.01444.63444.63
พฤศจิกายน248.51320.62320.62
ธันวาคม252.10220.98220.98
มกราคม444.002,394.00
กุมภาพันธ์320.002,148.00
มีนาคม220.003,107.00
เมษายน444.63
พฤษภาคม320.62
มิถุนายน220.98
กรกฎาคม444.62
สิงหาคม432.07
รวม 6 เดือน3,980.625,886.33
รวม 12 เดือน6,063.54