เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,087.22
ตุลาคม2,088.50
พฤศจิกายน2,112.99
ธันวาคม1,911.01
มกราคม2,035.99
กุมภาพันธ์1,633.00
มีนาคม3,568.582,527.502,244.0029.17 %
เมษายน3,785.053,473.628.23 %
พฤษภาคม3,725.044,582.94-23.03 %
มิถุนายน3,419.033,017.6111.74 %
กรกฎาคม3,441.283,017.612,064.2212.31 %
สิงหาคม3,296.631,878.5043.02 %
รวม 6 เดือน11,868.71
รวม 12 เดือน