เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม633.19
พฤศจิกายน529.85
ธันวาคม594.17
มกราคม632.81
กุมภาพันธ์673.95
มีนาคม11,307.20738.3293.47 %
เมษายน11,295.21801.1992.91 %
พฤษภาคม11,831.32880.0192.56 %
มิถุนายน11,609.40809.9793.02 %
กรกฎาคม10,599.28855.4691.93 %
สิงหาคม10,495.83900.5691.42 %
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน