เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม486.00
พฤศจิกายน390.00
ธันวาคม
มกราคม3,097.00
กุมภาพันธ์3,009.00
มีนาคม2,945.00
เมษายน3,878.00
พฤษภาคม3,757.00
มิถุนายน
กรกฎาคม5,809.00
สิงหาคม
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน