เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้วง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,590.472,446.9031.85 %
ตุลาคม3,512.742,258.303,015.733,909.3435.71 %
พฤศจิกายน3,301.121,644.302,343.922,676.1350.19 %
ธันวาคม3,223.121,672.201,676.872,784.1748.12 %
มกราคม3,184.751,655.501,919.282,606.3948.02 %
กุมภาพันธ์1,934.562,201.21
มีนาคม3,376.903,794.53
เมษายน4,040.023,232.42
พฤษภาคม4,890.444,490.98
มิถุนายน4,612.484,399.40
กรกฎาคม4,109.395,062.58
สิงหาคม5,144.60
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน