เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน26,624.00
ตุลาคม27,144.001,764.00
พฤศจิกายน27,546.001,491.00
ธันวาคม27,868.001,480.00
มกราคม28,196.001,263.00
กุมภาพันธ์28,787.001,242.00
มีนาคม29,397.001,793.00
เมษายน1,880.00
พฤษภาคม2,305.00
มิถุนายน30,441.002,810.00
กรกฎาคม30,821.00
สิงหาคม
รวม 6 เดือน166,165.00
รวม 12 เดือน