เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม5,060.003,614.00
พฤศจิกายน3,848.002,050.00
ธันวาคม2,174.002,045.00
มกราคม2,471.001,879.00
กุมภาพันธ์2,265.001,322.00
มีนาคม2,691.002,600.00
เมษายน3,211.003,668.00
พฤษภาคม3,593.00
มิถุนายน4,277.003,929.00
กรกฎาคม4,150.00411.00
สิงหาคม3,726.003,158.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน