เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,310.00
ตุลาคม1,000.001,149.00
พฤศจิกายน827.00
ธันวาคม1,069.00
มกราคม598.00
กุมภาพันธ์653.00
มีนาคม1,071.00
เมษายน1,321.00
พฤษภาคม1,901.00
มิถุนายน1,619.001,582.00
กรกฎาคม1,330.001,951.00
สิงหาคม1,629.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน