เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน
ตุลาคม2,879.00
พฤศจิกายน2,586.00
ธันวาคม2,335.00
มกราคม1,805.00
กุมภาพันธ์1,586.00
มีนาคม2,923.00
เมษายน2,426.00
พฤษภาคม2,767.00
มิถุนายน3,202.00
กรกฎาคม3,332.00
สิงหาคม3,327.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน