เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,302.53
ตุลาคม7,028.696,912.78
พฤศจิกายน5,836.235,714.92
ธันวาคม4,842.534,125.93
มกราคม4,158.435,511.14
กุมภาพันธ์5,080.155,924.87
มีนาคม7,354.64
เมษายน8,409.03
พฤษภาคม7,159.28
มิถุนายน6,965.00
กรกฎาคม83,561.10
สิงหาคม
รวม 6 เดือน34,492.17
รวม 12 เดือน